Wprowadzenie

Są to zasady i warunki regulujące korzystanie ze Strony www.quantup.pl, www.quantup.my. Niniejsze Warunki określają prawa i obowiązki wszystkich użytkowników oraz prawa i obowiązki QuantUp spółka z o.o. (QuantUp) w związku z korzystaniem przez użytkownika z Witryny. Korzystanie ze Strony oznacza zgodę użytkownika na aktualne warunkami korzystania ze Strony. Jeśli użytkownik nie zgadza się na warunki korzystania ze Strony, powinien opuścić Stronę. Warunki i informacje zawarte na Stronie mogą być w każdym czasie zmienione przez QuantUp. Za każdym razem, kiedy użytkownik korzysta ze Strony, jest związany aktualnymi Warunkami i powinien zapoznać się z nimi za każdym razem, gdy wchodzi na Stronę oraz z niej korzysta, jeśli je akceptuje.

QuantUp Sp. z o.o. jest spółką prawa polskiego, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000804187, z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 51-354, przy ul. Litewskiej 30/9, numerze NIP 8952210039 oraz kapitale zakładowym 100.000 zł (w pełni opłacony). QuantUp Asia Sdn. Bhd. jest spółka prawa malezyjskiego, zarejestrowaną pod numerem 201901039163 (1348493-W) z siedzibą nit 23a-07, Tower A, The Vertical Business Suites, Jalan Kerinchi, Bangsar South, 9200 Kuala Lumpur, Malezja.
Zasady dostępu i korzystania ze strony www.quantup.pl i www.quantup.my wynikają z niniejszych Warunków korzystania ze strony internetowej oraz Polityki prywatności strony internetowej. QuantUp nie daje gwarancji, że Strony lub jakiekolwiek znajdujące się na nich treści, będą zawsze dostępne lub dostęp nie będzie do nich utrudniony. Dostęp do strony www.quantup.pl oraz www.quantup.my jest udzielany tymczasowo. QuantUp uprawniony do zawieszenia, wycofania, zaprzestania kontynuacji działania lub zmiany wszystkich lub niektórych elementów strony bez zawiadamiania o tym fakcie oraz jest uprawniony do odmowy udzielania dostępu do strony www.quantup.pl oraz www.quantup.my
QuantUp jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na stronie internetowej i w materiałach na niej opublikowanych. Treści te podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium RP oraz innych krajów. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania żadnych materiałów (treści, logo, znaków graficznych, itp.) znajdujących się na stronie www.quantup.pl oraz www.quantup.my ani do ich modyfikowania lub wykorzystania - w szczególności do czerpania z nich korzyści majątkowych.
QuantUp nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane za pośrednictwem strony www.quantup.pl i www.quantup.my, jak również nie możemy gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa komunikacji prowadzonej za pośrednictwem drogi elektronicznej. Zawartość i dane publikowane na stronie www.quantup.pl i www.quantup.my mają charakter informacyjny i tylko do tego celu mogą być wykorzystywane. Może się tak zdarzyć, że materiały znajdujące się na stronie www.quantup.pl i www.quantup.my. mogą być nieaktualne w danym momencie i QuantUp nie jest zobowiązana do ich aktualizacji. Strona może zawierać materiały podmiotów trzecich lub linki do innych stron internetowych. QuantUp nie ma uprawnień kontrolnych nad tymi stronami internetowymi i wchodząc na te strony, użytkownik robi to na własne ryzyko.
Odpowiedzialność QuantUp za szkody związane z dostępem lub korzystaniem ze strony www.quantup.pl i www.quantup.my jest wyłączona, za wyjątkiem przypadków, gdy powstaje ona na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. We wszystkich innych sytuacjach odpowiedzialność QuantUp jest wyłączona a w szczególności QuantUp nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym utracone korzyści, utratę danych, naruszenie ciągłości działalności gospodarczej, utratę klientów lub renomy, roszczenia osób trzecich, szkodę spowodowaną opóźnieniem albo za straty moralne. Wyłączona jest również odpowiedzialność QuantUp za szkody spowodowane przez wirusy i inne oprogramowanie, przez dostęp do materiałów zawartych na stronie www.quantup.pl i www.quantup.mylub ich pobieranie. Żadne treści zawarte na Stronie nie stanowią gwarancji ani oferty.
Przetwarzamy informacje na Państwa temat zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych. Korzystając ze strony www,quantup.pl i www.quantup.my użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie na warunkach przewidzianych w Polityki prywatności strony internetowej www.quantup.pl
Zabrania się świadomego wprowadzania szkodliwego oprogramowania w tym w szczególności: wirusów, oprogramowania szpiegującego, koni trojańskich, bomb zegarowych, robaków, rejestratorów uderzeń klawiszy, adware oraz wszelkich innych szkodliwych programów lub podobnych kodów komputerowych zaprojektowanych w celu wywarcia niekorzystnego wpływu na działanie jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu komputerowego. Zabrania się podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do strony www.quantup.pl i www.quantup.my, serwera, na którym strona jest przechowywana lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do strony. Zabrania się ataków strony www.quantup.pl i www.quantup.my poprzez atak typu denial-of-service lub rozproszony atak typu denial-of-service. Każde naruszenie powyższych regulacji może stanowić przestępstwo i każdy atak zostanie zgłoszony odpowiednim organom ścigania a ponadto QuantUp podejmie współpracę z organami ścigania w celu ujawnienia tożsamości sprawcy.
Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie w celach i na zasadach zgodnych z prawem. Użytkownik może zgłaszać wszelkie działania innych użytkowników, które naruszają obowiązujące prawo i/lub niniejsze Warunki, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres office@quantup.pl.
Niniejsze Warunki zostały sporządzone w języku polskim. W przypadku przetłumaczenia niniejszych Warunków na inny język niż polski, w przypadku konfliktu lub różnicy między wersją polską a wersją przetłumaczoną rozstrzygające znaczenie ma tekst w języku polskim.
Wszelkie kwestie związane z używaniem Stron i wynikłe spory polegać będą wyłącznie prawu polskiemu. W sprawach tych wyłączna właściwość przysługuje sądowi właściwemu dla siedziby QuantUp Sp. z o.o.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi odnoszące się do Warunków, skontaktuj się z nami: office@quantup.pl