Polityka prywatności

Celem niniejszej polityki jest przedstawienie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, a także objaśnienie w jaki sposób strona internetowa https://quantup.pl/ używa plików cookies (tzw. ciasteczek).

Administratorem Państwa danych osobowych jest QuantUp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Litewskiej 30/9, 51-354 Wrocław, NIP 8952210039 (dalej: „Administrator”). Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych mogą być kierowane za pośrednictwem wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres email: iod@quantup.pl.
W ramach prowadzonej działalności zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe:
2.1. w celu zawarcia lub wykonania umów z Państwem – naszymi Klientami, w ramach świadczonych usług, na podstawie art. 6 lit. b RODO* ;
2.2. w celu organizacji wydarzeń, szkoleń otwartych – na podstawie udzielonej przez Państwa zgody każdorazowo określającej przedmiot i zakres przetwarzania (art. 6 lit. a RODO);
2.3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem, na podstawie art. 6 lit. b i c RODO; w przypadku przekazania przez kandydata danych osobowych w większym zakresie niż wymagane przepisami prawa, dane te będą przetwarzane w oparciu o zgodę kandydata (art. 6 lit. a RODO), a zgoda taka może zostać wycofana w dowolnym czasie bez podania przyczyny, bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie.;
2.4. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1lit f RODO) w celu:
a) kontaktu z Państwem, w tym za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na stronie Administratora, a także drogą telefoniczną mailową lub za pomocą komunikatorów w mediach społecznościowych, wysyłania newslettera,
b) w celu dostosowania zawartości strony internetowej do Państwa preferencji, tworzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników poprzez używanie plików cookies,
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), Official Journal of the European Union of 2016, L 119/1 with amendments).
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu zawarcia lub wykonania umów z Państwem oraz w celach kontaktowych na zasadzie dobrowolności. Jednak odmowa ich podania lub też żądnie ich usunięcia może uniemożliwić zrealizowanie celu wskazanego powyżej, w tym świadczenie zamówionych usług lub udział w organizowanych wydarzeniach.. W przypadku rekrutacji nieprzekazanie danych osobowych uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Na zasadzie pełnej dobrowolności zbierane są również dane w ramach plików cookies, przy czym ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na prawidłowość działania strony internetowej Administratora lub kont w mediach społecznościowych.
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
4.1. przez cały okres trwania współpracy w ramach wykonywania umowy, w tym świadczenia usług, a po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości);
4.2. przez cały okres trwania procesu rekrutacji, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, a następnie do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń; w przypadku wyrażenia zgody na przechowywanie danych w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych – do momentu wycofania zgody;
4.3. do czasu zrealizowania właściwych, prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją;
4.4. jeżeli podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda – do momentu wycofania zgody lub zrealizowania celu jej udzielenia;
4.5. do czasu wniesienia przez Państwa usprawiedliwionego sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych zbieranych poprzez pliki cookies lub zmiany ustawień przegladarki.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj. dostawcom usług IT oraz usług hostingowych, usług kadrowo-księgowych na podstawie umów o przetwarzanie danych osobowych zobowiązujących do zachowania tych danych w poufności. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazanym nam danym osobowym, zobowiązujemy podmioty z nami współpracujące do przetwarzania Państwa danych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, w tym RODO. Odbiorcą danych mogą być podmioty zagraniczne, w tym podmioty spoza obszaru Unii Europejskiej (m.in. Google LLC, Atlassian, Inc., Zendesk, Inc.), w oparciu o zatwierdzone przez Komisję Europejską zabezpieczenia prawne tj. tzw. Standardowe Klauzule Umowne lub inną zatwierdzoną podstawę transferu danych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
6.1. prawo dostępu do danych osobowych – prawo do uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych;
6.2. prawo do sprostowania danych osobowych – prawo do zażądania poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych;
6.3. prawo do usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa;
6.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – prawo zażądania ograniczania przetwarzania tylko do przechowywania lub innych operacji na danych, dopóki nie ustaną uzasadnione przyczyny;
6.5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą;
6.6. prawo do przenoszenia danych osobowych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie, zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą;
6.7. prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub do innego organu nadzorczego, jaki zostanie ustanowiony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownicy przeglądają zawartość naszej strony internetowej. Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem oraz analizy statystyk odwiedzin. W związku z używaniem plików cookies przechowujemy następujące dane: publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika), nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa, nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Możecie Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących dostępu i przechowywania cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub ustawień urządzenia końcowego, z którego Państwo korzystacie. Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną www. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do zarządzania stroną www. Na podstawie cookies mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę www. Administrator w celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk korzysta z narzędzi Google LLC, takie jak Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych oraz w celu realizacji uprawnień przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu email iod@quantup.com